obsah

Zmluvné podmienky služby Cannadorra.com

Podmienky

Tieto podmienky a podmienky sa vzťahujú na nakupovanie v internetovom obchode  www.cannadorra.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Zelená Krajina sro, s bydliskom v spoločnosti Wuchterlova 523 / 5, Praha 6, IČ: 24728993. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, časť C, spis. 169401

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Zmluvné podmienky (ďalej len "Podmienky") spoločnosti Zelená Zem sro so sídlom Wuchterlova 523 / 5, Praha 6, identifikačné číslo: 24728993, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, spisová značka 169401 (ďalej len" "Predavač") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy alebo sú s ňou spojené (ďalej len"Kúpna zmluva") uzavreté medzi predávajúcim a každou fyzickou alebo právnickou osobou ("Kupujúci"Tento e-shop prevádzkuje predávajúci na www.zelenazeme.cz prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len"web rozhranie obchodu").
 2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti strán počas používania internetovej stránky predávajúceho, ktorá sa nachádza na adrese www.cannadorra.com (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť výrobky od predávajúceho, objednáva výrobky v rámci svojej obchodnej činnosti.
 3. Ustanovenia odchyľujúce sa od podmienok môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Osobitné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami zmluvných podmienok.
 4. Zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Zmluvné podmienky sú napísané v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.
 5. Predajca môže zmeniť znenie Zmluvných podmienok a pridať do neho slová. Toto ustanovenie neporušuje práva a povinnosti vyplývajúce z obdobia platnosti predchádzajúcej verzie Zmluvných podmienok.
 6. Po registrácii vykonanej na webovej stránke predávajúceho má kupujúci prístup k používateľskému rozhraniu. Z užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie produktov (ďalej len "užívateľský účet") Kupujúci môže tiež objednať produkty bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 7. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní produktov je Kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte pri akejkoľvek zmene. Údaje poskytnuté kupujúcimi v užívateľskom účte a uvedené pri objednávaní produktov sú predávajúcim považované za správne.
 8. Prístup k používateľskému kontu je zabezpečený menom a heslom používateľa. Kupujúci je povinný uchovávať informácie potrebné na prístup k svojmu používateľskému účtu a je si istý, že predávajúci nie je zodpovedný za porušenie tejto povinnosti kupujúcim.
 9. Kupujúci nie je oprávnený povoliť používanie účtu používateľa tretím osobám.
 10. Predajca môže zrušiť používateľský účet, najmä ak nebol použitý v 2 rokoch, alebo v prípade, že Kupujúci porušil svoje záväzky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy (vrátane Zmluvných podmienok).
 11. Kupujúci uznáva, že používateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho alebo údržbu hardvéru a softvéru tretích strán.

II. ZÁVEREČNÁ KÚPNA ZMLUVA

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam produktov ponúkaných predajcom na predaj vrátane cien jednotlivých ponúkaných produktov. Ceny ponúkaných produktov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka produktov a ceny týchto produktov zostávajú platné tak dlho, ako sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje schopnosť predávajúceho uzatvárať kúpnu zmluvu na základe individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky na predaj produktov umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch na balenie a dodanie produktov. Informácie o výdavkoch spojených s balením a dodávkou výrobkov uvedených na webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar dodaný na území Českej republiky.
 3. Pri objednávaní produktov kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Formulár objednávky obsahuje najmä informácie o:
  • objednaný tovar (kupujúci „vloží“ objednané výrobky do elektronického nákupného košíka na webovom rozhraní obchodu)
  • spôsob platby kúpnej ceny výrobkov, podrobnosti o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru
  • informácie o nákladoch spojených s dodávkou výrobkov (ďalej spoločne len „Poriadok")
 4. Pred odoslaním objednávky od predávajúceho je kupujúci oprávnený kontrolovať a upravovať údaje zadané kupujúcim v objednávke, a to aj s ohľadom na oprávnenie kupujúceho identifikovať a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky , Objednávku odošle Kupujúci na Predávajúceho kliknutím na tlačidlo "Dokončenie objednávky". Údaje uvedené v objednávke sa predávajúcim považujú za správne. Predávajúci potvrdí doručenie objednávky kupujúcemu ihneď po prijatí objednávky e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"), ,
 5. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​alebo telefonicky) v závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, odhadované prepravné náklady).
 6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vyplýva z doručenia objednávky (jeho prijatie) predávajúcim kupujúcemu zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho.
 7. Kupujúci uznáva, že Predajca nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu, najmä s osobami, ktoré predtým podstatne porušili Kúpnu zmluvu (vrátane Zmluvných podmienok).
 8. Podpisom kúpnej zmluvy kupujúci prehlasuje, že má viac ako 18 rokov! Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade akýchkoľvek pochybností o tom, či kupujúci splnil túto podmienku, najmä v prípade nákupu výrobkov obsahujúcich alkohol a tabakové výrobky.
 9. Kupujúci sa pri uzatváraní kúpnej zmluvy zaväzuje používať vzdialené komunikačné prostriedky. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri používaní vzdialených komunikačných prostriedkov v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na pripojenie na internet, náklady na telefonické hovory) hradí sám kupujúci.

III. CENA PRODUKTOV A PODMIENKY PLATBY

 1. Ceny produktov sú platné v čase zadania zákazky. Táto cena bude uvedená v objednávke av e-mailu potvrdzujúcom prijatie objednávky. Cena vždy zahŕňa príslušnú sadzbu DPH.
 2. Podľa kúpnej zmluvy kupujúci môže zaplatiť predávajúcemu za náklady na výrobky a všetky náklady spojené s dodávkou výrobkov nasledujúcimi spôsobmi:
  • v hotovosti pri dodaní;
  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 2400291459 / 2010, vedený u Fio banky as, v prípade platby zo Slovenska účet č. je 2400291459 / 8330 (účet je vedený v slovenskej banke) (ďalej len "účet predávajúceho").
 3. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním výrobkov. Pokiaľ nie je uvedené inak, sú zahrnuté nákupné ceny a náklady spojené s dodávkou produktov.
 4. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri dodaní tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu produktov spolu s pridaním symbolu premennej platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená, keď je príslušná suma pripísaná na účet predávajúceho.
 6. Akékoľvek možné zľavy z ceny produktov poskytnutých predávajúcim kupujúcemu sa nebudú kombinovať.
 7. Predajca vystaví kupujúcemu daňovú faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

IV. DODÁVKA VÝROBKOV A PODMIENKY DODÁVKY

 1. Príjem objednávky potvrdí predajca prostredníctvom e-mailu. Výrobky sa zvyčajne odosielajú do piatich pracovných dní od prijatia objednávky (alebo v prípade platby vopred z pripísania sumy na účet predávajúceho). V prípade, že sa produkty vypredajú, predávajúci oznámi kupujúcemu a dohodnú sa na ďalších krokoch.
 2. Spôsob dodania výrobkov a poplatky, ktoré sa k nemu pripájajú, sú definované v časti informácie o doprave, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných podmienok.
 3. V prípade odosielania objednaných produktov prostredníctvom služby Czech Mail je maximálna hmotnosť jednej objednávky 30 kg. Osobné zdvíhanie výrobkov v Jihlave neobmedzuje hmotnosť objednaných výrobkov.
 4. Pri obdržaní objednávky môže byť požiadané, aby ste dokázali svoj vek, ak ste si zakúpili výrobky obsahujúce alkohol alebo tabakové výrobky!
 5. Kupujúci je povinný riadne vziať príkaz od dopravcu, skontrolovať integritu obalu a bezodkladne oznámiť dopravcovi možnú škodu. V prípade poškodenia obalu indikujúceho neoprávnené otvorenie obalu alebo jeho zjavné poškodenie z dôvodu nesprávnej manipulácie sa kupujúcemu odporúča, aby balík neprijímal.

V. Neakceptuje objednané výrobky

 1. Uzavretím kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný prijať objednaný tovar. Ak Kupujúci porušuje túto povinnosť, je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne Predávajúcemu. Kupujúci a predávajúci súhlasia s tým, že ak Kupujúci objednávku neakceptuje, zaplatí pri doručení a bude vrátený, zaplatí predávajúcemu škodu len paušálnou sadzbou 500, -Kč. Predávajúci prehlasuje, že nebude požadovať skutočnú kompenzáciu za náklady na prácu, odstránenie, balenie, fakturáciu, expedíciu, poštovné, vybalenie, úver, vklad, stratené zisky atď., Ale len paušálnu kompenzáciu. Uvedená dohodnutá suma vo výške CZK 500 je splatná v priebehu 15 dní od momentu, keď bol objednaný balík odovzdaný prvému dopravcovi.

VI. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

 1. Záruka na produkty predávané prostredníctvom e-shopu sa riadi právnymi predpismi, ktoré sú v súlade s nimi. Ak je Kupujúci spotrebiteľom a pokiaľ nie je záručná lehota dlhšia, záručná lehota je 24 mesiacov od prevzatia produktov. V prípade, že lehota na použitie je v súlade so špeciálnymi právnymi predpismi, musí byť označená na predaných položkách, ich balení alebo návodom, ktorý je k nej priložený. Záručná lehota uplynie po uplynutí tohto obdobia.
 2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie spôsobené bežným používaním. Pri zásielkach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena.
 3. V závislosti od povahy škody má kupujúci nasledujúce práva pri uplatnení nároku:
 4. V prípade chyby, ktorú je možné odstrániť, má Kupujúci právo odstrániť ho bezplatne, včas a správne a Predávajúci je povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu. Ak to nie je neprimerané kvôli povahe chyby, Kupujúci môže požiadať o výmenu položky, alebo ak je vada umiestnená len na časti výrobku, nahradenie časti. Ak takýto postup nie je možný, Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny položky alebo môže od zmluvy odstúpiť.
 5. Ak je chyba neoprávnená a bráni správnemu používaniu produktu, má Kupujúci právo na výmenu chybného produktu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva patria Kupujúcemu, ak sú chyby odstrániteľné, ale ak kupujúci nemôže produkt správne používať kvôli opakovanému výskytu závady po oprave alebo za väčší počet chýb. Opakovanie chyby sa musí zvážiť, ak sa opäť vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola odstránená najmenej dvakrát v záručnej dobe. Väčší počet chýb sa posudzuje, ak výrobok má najmenej tri chyby, ktoré bránia jeho správnemu použitiu súčasne.
 6. Ak je iná chyba nenapraviteľná a ak Kupujúci nevyžaduje výmenu položky, má nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 7. Na základe reklamácie je Kupujúci povinný priložiť doklad o kúpe a vyplniť sprievodný list.
 8. Predávajúci sa bude informovať o stave reklamácie Kupujúceho.
 9. Predávajúci okamžite rozhodne o sťažnosti v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Toto obdobie nezahŕňa čas primeraný podľa typu produktu alebo služby potrebnej na odborné posúdenie vady. Reklamáciu vyrieši predávajúci bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní po dátume podania sťažnosti. Po uplynutí tohto obdobia má spotrebiteľ rovnaké práva ako v prípade chyby, ktorú nemožno odstrániť.
 10. V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci nárok na úhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä prepravu, ktorú zaplatil pri zasielaní reklamovaných výrobkov). V prípade odstúpenia z dôvodu vady má Kupujúci právo nahradiť náklady na takéto odstúpenie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa výrobky vrátia zákazníkovi na vlastné náklady. Náklady súvisiace s prepravou produktov zákazníkovi po vyúčtovaní oprávnenej reklamácie platia predávajúci.
 11. Ak dôjde k výmene tovaru počas záručnej doby, začne záručná doba plynúť nanovo odo dňa prevzatia nového produktu. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamačného konania (táto doba začína plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí tovaru a končí dňom vybavenia reklamácie - nie dátumom vyzdvihnutie zákazníka)

VII. PRÁVO NA ZRUŠENIE

 1. Máte právo zrušiť túto zmluvu do 14 dní bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota na zrušenie uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď fyzickú držbu posledného tovaru nadobudnete vy alebo tretia strana iná ako dopravca, ktorú ste uviedli, a ktorú nadobudnete. Ak chcete uplatniť právo na zrušenie, musíte nás o tom informovať (Zelená Zeme, WUchterlova 323/5, Praha 6 - 160 00, Česká republika, info@cannadorra.co , telefónne číslo:  0049 (0) 5645 788 7877) o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu jasným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mail).
 3. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje, aby ste zaslali oznámenie o uplatnení práva na zrušenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. Ak zrušíte túto zmluvu, vrátime vám všetky platby, ktoré od vás prijmeme, vrátane nákladov na doručenie (okrem dodatočných nákladov, ktoré vzniknú v prípade, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší nami ponúkaný typ štandardného doručenia). Môžeme vykonať odpočet z náhrady za stratu na hodnote dodaného tovaru, ak je strata výsledkom zbytočného zaobchádzania s vami. Vrátenie platby vykonáme bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do - (a) 14 dní po dni, keď od vás dostaneme späť akýkoľvek dodaný tovar, alebo (b) (ak je skôr) 14 dní po dni, keď poskytnete dôkaz, že ste vrátili tovar, alebo (c) ak nebol dodaný žiadny tovar, 14 dní po dni, keď sme informovaní o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu. Vrátenie platby uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade vám v dôsledku preplatenia nevzniknú žiadne poplatky. Vrátenie platby môžeme zadržať, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým neposkytnete dôkaz o zaslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar zašlete späť alebo nám ho odovzdáte bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nám oznámili svoje zrušenie tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak pošlete tovar späť pred uplynutím lehoty 14 dní. Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie tovaru. Zodpovedáte iba za každú zníženú hodnotu tovaru, ktorá je výsledkom manipulácie, okrem toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Súhlasím so spracovaním mojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, adresa IP) spoločnosti Zelená Zem sro s cieľom ponúknuť služby a produkty spoločnosti Zelená Zem sro
 2. Potvrdzujem, že som prečítal obsah Zásady ochrany osobných údajov a vyhlásenie o tom, ako spoločnosť Zelená Zem sro spracováva moje osobné údaje, o mojich právach, o možnosti odstúpiť od tejto zmluvy a som si vedomý toho, že môžem získať súčasnú politiku ochrany súkromia kedykoľvek webová stránka: https://www.cannadorra.com/protection-of-personal-data-gdpr

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Zmluvné podmienky. Zmenené podmienky sa budú propagovať vhodným spôsobom na webovej stránke www.cannadorra.com
 2. Tieto Zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť v deň 25.5.2018

Tieto Podmienky sú prekladom jazykovej verzie Zelenej Země, ktorá pôsobí v Českej republike a riadi sa jej českou legislatívou.

 


O Nás
Kontakt
Ďalšie informácie

Konopné výrobky a legislatíva

Všetky predložené konopné produkty sú 100% právne podľa právnych predpisov EÚ. Sú vyrobené z legálnych poľnohospodárskych kmeňov konope, ktoré obsahujú legálnu hladinu THC (menej ako 0,2%). Konopné semienko sa používa na výrobu oleja, bielkovín a tiež na priamu konzumáciu. Konopná bylina sa používa na extrakciu CBD, čaju, masti a kozmetiky. Všetky naše produkty NIE JE psychoaktívne. 

Cannadorra.com ponúka kompletný sortiment konope, produktov CBD a potravín. Celá EÚ je prevažne ekologickou produkciou. 

výrobky CBD Konopný čaj | Konopný olej | Semená konope | Konope Protein | Iné konope | Konopná kozmetika | Konopné masti

čaj,